ความเป็นมา

จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อประสานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างคณาจารย์ รุ่นพี่ที่ได้สำเร็จการศึกษาไปแล้ว รวมถึงรุ่นน้องที่กำลังอยู่ระหว่าศึกษา หรือกำลังจะไปศึกษาต่อ