ประวัติของโรงเรียน

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา เป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในเขตธรณีสงฆ์ของวัดกลางกร่ำ หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 5 ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้ง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2523 และกรมสามัญศึกษาได้กำหนดให้รับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) ในปีการศึกษา 2523 จำนวน 2 ห้องเรียน และรับนักเรียนได้ 72 คน แต่งตั้งให้ นายเกษม บำเพ็ญทาน อาจารย์1โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่พร้อมทั้งจัดสรรครู-อาจารย์ให้อีก 4 อัตรา อาคารเรียนยังไม่มีจึงขอใช้อาคารเรียนหลังเก่าของ โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ เป็นสถานที่เรียนตลอดปีการศึกษา 2523 ในช่วงเริ่มก่อตั้งโรงเรียน ชาวตำบลกร่ำและตำบลใกล้เคียง ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างถนนเข้าโรงเรียน ปรับพื้นที่ ซึ่งสภาพเป็นบ่อลูกรัง ขุดบ่อน้ำดื่ม น้ำใช้ คิดเป็นเงินค่าแรงงานไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท โดยการนำของ นายสอาด กสิกรรม ซึ่งต่อมาได้รับแต่งตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นผู้อุปการะโรงเรียน นายสอาด กสิกรรม ได้ติดต่อบริษัทกระจกไทย-อาซาฮี จำกัด บริจาคเงินจำนวน 1,500,000 บาท เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนมาตรฐานแบบ 216 ค. (ครึ่งหลัง) และจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2523 และสร้างเสร็จใช้เป็นสถานที่เรียนเมื่อ วันที่ 20 พฤษภาคม 2524 ใช้ชื่อว่า "อาคารกระจกไทย-อาซาฮี อนุสรณ์"

__________________________________________________________________________
โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา 167 หมู่ 5  ต.กร่ำ  อ.แกลง  จ.ระยอง  21190  โทร. 0-3865-7658
Sunthonphu Pittaya Secondary School (SPSS) T.Kram. Klaeng Rayong 21190 Tel. 0-3865-7658
http://school.obec.go.th/sunthonphu     E-mail : spss2549@yahoo.com